வாழ்க்கை ....

தேனினும்
இனிமை உண்டோ ?
வேம்பின்  சுவையும்
விரும்புவார் உண்டோ ?

இறைவன் தந்த வாழ்வினிலே
இனியவை  மட்டும் அனுபவித்து
துன்பம்  தவிர்க்க முடியுமோ?

இன்பத்தில் இன்புறும் மானிடன்
துயரத்தால் துவளுவதேனோ ?

உலகின் உயிர்கள் எல்லாம்
ஒரே நிலை அடைய முடியுமோ?
பஞ்சு மெத்தையில் ஒருவனும்
வீதியோர மண்படுக்கையில்
மற்றொருவனும்  ஏனோ? 

முரண்பாடான கேள்விகளுடன் ...
முறையான பதிலை தேடி ...(?)


~அன்புடன் யசோதா காந்த் ~